Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Sihtasutus Dharma põhikiri

I Üldsätted

1.1. Sihtasutuse nimi on Sihtasutus DHARMA (edaspidi Sihtasutus).

1.2. Sihtasutuse asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3. Sihtasutuse tegevuse eesmärgiks on heategevuslik kultuuri, hariduse, vaimusfääri, spordi ja muude abivajajate toetamine avalikes huvides.

1.4. Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik. Sihtasutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi sihtasutuste seadusest ja muudest õigusaktidest

ning käesolevast põhikirjast.

1.5. Sihtasutusele kantakse asutamisel üle raha vastavalt asutamisotsusele Sihtasutuse nimele avatavale pangaarvele. Sihtasutus võib oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus ja vahekohtus, tal on oma vara, iseseisev bilanss ja pangaarved. Sihtasutus vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.

1.6. Sihtasutus ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, juhtimis- või kontrollorgani liikmetele, temale annetusi teinud isikule või selle juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

1.7. Sihtasutuse halduskulud ei tohi ületada määra, mis on õigustatud tegevuse iseloomu ja põhikirjaliste eesmärkidega.

1.8. Sihtasutuse töötajale ja juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstav tasu ei ületa samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu.

 

II Sihtasutuse eesmärgid ja tegevussuunad

2. 1. Sihtasutuse eesmärgiks on heategevuslik kultuuri, hariduse, vaimusfääri, spordi ja muude abivajajate toetamine avalikes huvides.

2.2. Sihtasutuse tegevuse põhisuunad on:

 • Sihtasutuse vahendite käsutamise juhtimine;
 • esitatavate projektide hindamine ja elluviimise korraldamine;
 • heategevuslike ürituste, kontsertide korraldamine;
 • informatsiooni kogumine sotsiaalhoolekande vallas, selleks korjanduste tegemine ja abivajajateni viimine;
 • näituste ja reklaamürituste korraldamine;
 • kursuste ja koolituste korraldamine;
 • lastelaagrite ja ürituste korraldamine;
 • heategevuskeskuste loomine;
 • kaubanduslik tegevus heategevuslikul eesmärgil;
 • stipendiumide ja toetuste jagamine üksikisikutele.

 

III Sihtasutuse juhatus

3.1. Sihtasutust juhib ja esindab juhatus, mis koosneb ühest kuni viiest liikmest.

3.2. Juhatus on aruandekohustuslik nõukogu ees ja tegutseb sihtasutuste seadusega sätestatud korras ja pädevuses.

3.3. Sihtasutust võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

3.4. Juhatuse liikmed määratakse asutamisel asutamisotsusega, edaspidi otsustab juhatuse liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja juhatuse liikmete tagasikutsumise nõukogu. Juhatuse liikmete volituste kestus on neli (4) aastat.

3.5. Juhatuse liikme töötasu suuruse ja maksmise korra otsustab nõukogu.

 

IV Sihtasutuse nõukogu

4.1. Nõukogu kavandab Sihtasutuse tegevust ning teostab järelevalvet Sihtasutuse tegevuse üle.

4.2. Nõukogu koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest.

4.3. Esimeseks kolmeks (3) aastaks fikseeritakse nõukogu liikmed asutamisotsusega. Edaspidi määratakse nõukogu liikmed Sihtasutuse asutajate poolt.

4.4. Nõukogu liikmete volituste kestus on viis (5) aastat.

4.5. Nõukogu tegutseb sihtasutuste seadusega sätestatud korras ja pädevuses.

4.6. Nõukogu liikmele võib maksta tema ülesannetele ja Sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu. Tasu maksmise ja suuruse otsustab asutaja.

4.7. Sihtasutusel võivad olla osakonnad, kes ei ole juriidilised isikud. Osakonna moodustab ja tegevuse lõpetab nõukogu oma otsusega. Osakonda juhib osakonnajuhataja, kes tegutseb nõukogu otsusega kinnitatud põhimääruse alusel.

 

V Sihtasutuse vara, finants- ja majandustegevus

5.1. Sihtasutuse varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused ja rahalised vahendid, mis moodustuvad:

 • asutaja sissemaksust;
 • juriidiliste ja üksikisikute vabatahtlikest annetustest ja sihtotstarbelistest eraldistest;
 • muudest seadusega ettenähtud korras laekumistest.

5.2. Sihtasutusele üleantav raha kantakse Sihtasutuse arvelduskontole. Sihtasutusele rahaliselt hinnatava vara üleandmise kohta koostatakse leping või vara üleandmise- vastuvõtmise akt või muu vara üleandmist tõendav dokument.

5.3. Sihtasutuse omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega. Sihtasutus valdab, käsutab ja kasutab iseseisvalt kogu talle kuuluvat vara; tal on õigus osta ja müüa, koormata piiratud asjaõigusega, anda üürile, rentida, kinkida, vahetada ning maha kanda täielikult amortiseerunud või moraalselt vananenud põhivahendeid.

5.4. Sihtasutuse vara kasutatakse:

 • Sihtasutuse töö korraldamiseks;
 • lepinguliste tööde tasumiseks;
 • Sihtasutusega töösuhetes olevate isikute töö tasustamiseks;
 • põhivahendite ja muu vara soetamiseks;
 • erifondide moodustamiseks.

Sihtasutusel on õigus moodustada sihtotstarbelisi fonde.

5.5. Juhatus otsustab vara kasutamise ja käsutamise üle, v.a kinnis- ja registrisse kantud vallasvara võõrandamine või asjaõigusega koormamine ja osaluse omandamine ja lõppemine äriühingus, milleks on eelnevalt vajalik nõukogu nõusolek.

5.6. Sihtasutuse raamatupidamist korraldab juhatus lähtuvalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja sihtasutuste seadusest.

 

VI Järelevalve

6.1. Sihtasutuse tegevuse kontrollimiseks määrab Sihtasutuse nõukogu audiitori, kes otsustab ka audiitori tagasikutsumise. Audiitor nimetatakse kas ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või kuni üheks (l) aastaks.

6.2. Audiitorile laienevad Sihtasutuste seaduses ettenähtud õigused ja kohustused.

6.3. Sihtasutuse majandusaasta algab l. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 

VII Põhikirja muutmine

7.1. Pärast Sihtasutuse registrisse kandmist võib asutaja põhikirja muuta üksnes muutunud asjaolude arvessevõtmiseks, järgides Sihtasutuse eesmärki.

7.2. Nõukogu võib Sihtasutuse põhikirja muuta muutunud asjaolude arvessevõtmiseks, järgides Sihtasutuse eesmärki, juhul kui asutaja on välja langenud.

7.3. Põhikirja muutmine jõustub muudatuste registrisse kandmisest. Põhikirja muutmise registrisse kandmise avaldusele lisatakse põhikirja muutmise otsus ja põhikirja uus tekst.

 

VIII Sihtasutuse tegevuse lõpetamine

8.1. Sihtasutuse tegevuse lõpetamise toimub sihtasutuste seaduses sätestatud alustel.

8.2. Sihtasutuse tegevuse mittevastavusel Sihtasutuse eesmärkidele on asutajal õigus lõpetada Sihtasutuse tegevus.

8.3. Sihtasutuse tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas olevale samalaadsete eesmärkidega sihtasutusele või mittetulundusühingule või avalik õiguslikule juriidilisele isikule.

Sihtasutuse DHARMA põhikiri on kinnitatud asutamisotsusega 05.11.2001 ning muudetud asutaja otsusega 30.01.2006, 02.02.2007 ja 29.05.2007.

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata