Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Täiendkoolitused

Perevägivalla äratundmine ja sellega tegelemine sotsiaaltöös

 • Toimumise ajad: 04. märts-01. aprill 2015 (auditoorsed kohtumised 2 korral: 4. märts kell 09.15-16.15 ja 1. aprill kell 09.15-16.15)
 • Koht: Ühiskonnateaduste instituut (Lossi 36, Tartu)
 • Õppejõud: Kadri Soo, Merle Linno
   

Omandatavad teadmised ja oskused:

 • Perevägivalla käsitlused ja liigid.
 • Perevägivalla statistika, perevägivalla (sh paarisuhtevägivald, laste väärkohtlemine peres) levik sotsioloogiliste uuringute järgi.
 • Perevägivalla äratundmine: riskitegurid, ohvrit ning vägivallatsejat iseloomustavad märgid.
 • Ohver ja vägivallatseja: nende tõlgendused, vägivalla seletamine ja õigustamine.
 • Põhjused, miks ohver ei lahku vägivaldsest suhtest.
 • Perevägivald ja vanemate kasvatuspraktikad (vägivaldse ja mittevägivaldse lapsevanema kasvatusstiil).
 • Lapse väärkohtlemine, erinevad käsitlused ja liigid, lapse väärkohtlemise tõlgenduste muutumine ajas, uued väärkohtlemise liigid: välismaal töötavate vanemate lapsed, interneti vägivald jne.
 • Lapse väärkohtlemise äratundmine.
 • Sotsiaaltöötaja jt erialade esindajate sekkumine, tegevus, vastutusepiirid, omavaheline koostöö.
 • Praktilised rühmatööd ja harjutused, juhtumite lahendamine.
 • Kirjalik kodutöö.
   

Osaleb 6 Dharma tugiisikut    

 

Grupijuhtimise koolitus

 • Toimumise ajad: 3.-4.märts, 24.-25.märts, 14.-15.aprill 2014
 • Koht: "Ühiselt tervisetuba" Pepleri 12, Tartu
   

Omandatavad teadmised ja oskused:

 • tunneb olulisemaid grupiprotsesse ning oskab neid juhtida
 • teab grupijuhi ülesandeid
 • oskab märgata grupiliikmete eripära ja teadvustab nende käitumist ning emotsioone
 • oskab endas edasi arendada vajalikke isiksuseomadusi ja oskuseid
 • tunneb nõustamise põhiküsimusi ja võimalikke probleemolukordi
 • valdab baastasandil grupitöö tehnikaid

Moodulid:

 • grupitöö eripära, ressursid, grupiprotsessid
 • grupijuhi ja grupiliikmete isiksuseomadused, rollid, isiksusetüübid
 • ego kaitsed ehk minakaitsed ja nende mõju inimeste käitumisele
 • ülekandeprotsessid ja nende seos grupiprotsessidega
 • esmased enesejuhtimise ja lõõgastustehnikad
 • struktureeritud rühmatöö, rühmade loomine, praktilisi küsimusi, kokkuvõte ja osalejate küsimused

 

Perevägivalla äratundmine ja sellega tegelemine

 • Toimumise aeg: 13.06.2013 kestvus 8 ak/h
 • Koht: Paide Täiskasvanute Keskkool
 • Koolitajad: Merle Linno (MSW, assistent, Tartu Ülikool), Kadri Soo (MA, teadur, Tartu Ülikool)

 

Autistliku lapse mõistmine ja toetamine

 • Toimumise aeg: 4.12.2012 kestvus 8 ak/h
 • Koht: Paide Täiskasvanute Keskkool
 • Koolitaja: Tiina Uusma, Eesti Autismiühing

 

Diagnoosiga ja diagnoosita erivajadusega lapsed. Meie võimalused aidata

 • Toimumise aeg: 6.11.2012, kestvus 8 ak/h
 • Koht: Paide Täiskasvanute Keskkool
 • Koolitaja: Tiina Kallavus, Tartu Herbert Masingu Kooli direktor

 

Psüühikahäirega klient tugiisiku töös

 • Toimumise aeg: 3.10.2012, kestvus 8 ak/h
 • Koht: Paide Täiskasvanute Keskkool
 • Koolitaja: Mari Viik

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata