Andmekaitsetingimused

Privaatsuspoliitika


Heategevusfond Dharma on võtnud endale kohustuse kaitsta annetajate ja kasutajate privaatsust.
Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis
käsitlevad isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus
on kooskõlas kõigi asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.
Vastutav töötleja Privaatsusteates nimetatud isikuandmete vastutav töötleja on SA Dharma
(registrikood 90006518, aadress Rotermanni 8, Tallinn. Veebileht www.dharma.ee).

Põhimõtted
Heategevusfond Dharma lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:
• seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte – töötlemine on seaduslik, õiglane ja
andmesubjektile läbipaistev;
• eesmärgi piirangu põhimõte – isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud
ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende
eesmärkidega vastuolus;
• võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – isikuandmed on asjakohased, olulised ja
piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;
• õigsuse põhimõte – isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse
kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed
kustutaks või parandataks viivitamata;
• säilitamise piirangu põhimõte – isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab
andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks
isikuandmeid töödeldakse;
• usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab
isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise
eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid
tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Isikuandmed on andmed, mida kogutakse läbi annetuste. Isikuandmete töötlemine toimub lepingu
täitmiseks ja täitmise tagamiseks. Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
Annetuse sooritamisel meie annetuskeskkonnas isiku kontaktandmeid puudutavate andmete
talletamisel. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, e-posti aadressi ja isikukoodi.
Isikuandmete töötlemise eesmärkideks on:
• Kogutud isikuandmete abil saame annetusi hallata ja võimaldada.
• Isikukoodi kasutatakse tulumaksu tagastamiseks annetajale.
Isikuandmete kaitse
Heategevusfond Dharma rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja
füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja
töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus
Kõiki annetuskeskkonnas annetuste sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid
käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu
sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.
Kolmandad isikud ja volitatud töötlejad
Annetuskeskkonna haldajana omab Heategevusfond Dharma ligipääsu kõikidele kasutaja andmetele,
kuid kasutab neid üksnes ülevaatliku statistika koostamiseks (nt annetuste mahtude jälgimine kuude
ja aastate lõikes) ja mitte üksikannetuste ja-annetajate analüüsiks. Kasutajate andmeid kaitstakse
turvalisus- ja konfidentsiaalsus reeglitega ja neid ei avalda kolmandatele osapooltele.
Isikuandmete säilitamine
Heategevusfond Dharma säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult
seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse, välja arvatud
kui seadusest ei tulene nõuet, mis sätestaks teistsugused isikuandmete säilitamise tähtajad.

Andmesubjekti õigused
Kõikidel annetajatel ja kasutajatel (andmesubjektidel) on alljärgnevad õigused:
• Andmesubjektil on õigus isikuandmete kustutamisele.
• Andmesubjektil on õigus teha päringuid teda puudutavate isikuandmete kohta.
• Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemise piiramisele.
• Andmesubjektil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse
Inspektsioonile.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning
nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta,
teavitades sellest kõiki annetajaid / kasutajaid.
Teie ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, Teie ettevõte edastab maksete teostamiseks
vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta
meiega ühendust aadressil: dharma@dharma.ee

0
    0
    Annetuskorv
    Teie korv on tühiNaase annetuslehele