05
apr.

Indreku fondi statuut

1. Indreku fond on asutatud Indrek Luukase poolt eesmärgiga aidata kaasa erivajadustega laste sotsialiseerumisele ja paremale toimetulemisele ühiskonnas.

2. Fondi haldab alates asutamisest SA Dharma.

3. Fondi puutumatu põhikapital on 32 000 eurot, mille kasvikuid kasutatakse statuudi p.1. toodud valdkonna edendamiseks. Fondi asutajad ja muud isikud võivad igal ajal teostada fondi täiendavaid sissemakseid.

4. Fondi põhikapitali kasvikute arvelt teostatakse väljamakseid statuudis sätestatud korras.

5. Fondi vahendeid võib kasutada erivajadustega lastele korraldatavate laagrite, õppuste ja koolituste läbiviimiseks ning neile vajalike abivahendite soetamiseks samuti nende laste ja lapsevanemate jõustamiseks.

6. Fondi põhikapitali ja kasvikuid ei tohi kasutada fondi eesmärkide ja haldamisega mitteseotud maksete tegemiseks või tagamiseks.

7. Fondi kasvikute arvelt makstavatele toetustele võivad taotluse esitada erivajadusega lapse vanemad või lapsega tegeleva organisatsiooni esindaja.

8. Fondi haldaja võib igaks aastaks valida välja toetatava sihtrühma ja kehtestada taotlusele täiendavaid vorminõudeid.

9. Taotluses peavad sisalduma andmed taotleja kohta ja selgesõnalised põhjendused vastavusest fondi statuudile.

10. Taotluste läbivaatamise kohta koostatakse kokkuvõtted ja lisatakse võimaluse korral eksperdi hinnang, mille alusel fondi haldaja otsustab toetuse saaja (-d).

11. Fond ei pea jagama toetusi igal aastal, kui selleks puuduvad vastavad vahendid.

12. Fondi asutajatel on õigus muuta fondi haldajat põhjendatud taotlusel, kui tema hinnangul olemasolev haldaja rikub fondi statuuti.

13. Statuudi 12 sätte rakendumisel esitavad asutajad fondi haldajale põhjendatud taotluse koos ettepanekuga anda fondi haldamine üle tema poolt nimetatud sihtasutusele, mittetulundusühingule või avalik-õiguslikule isikule.Üleandmine toimub kolmepoolse kokkuleppe alusel senise haldaja, uue haldaja ja asutaja vahel hiljemalt 1 kuu jooksul taotluse esitamisest. Rahaliste vahendite üleandmise võimatuse korral antakse üle teostatud investeeringud.

14. Fond on asutatud tähtajatult ja selle likvideerimine või üleandmine saab toimuda ainult asutajate nõusolekul või taotlusel.

15. Fondi haldaja likvideerimise või tegevuse lõpetamise korral tagastatakse fondi vahendid asutajatele või antakse fondi haldamine üle statuudi 13 sättes nimetatud isikule.

0
    0
    Annetuskorv
    Teie korv on tühiNaase annetuslehele